معاونت پشتیبانی و عمرانی
اين معاونت مسئوليت سامان‌دهي و انجام امور مالي، اداري، پشتيباني، عمراني، حقوقي، قردادها، ايمني و بازرسي فني دانشگاه را در قالب شش واحد سازماني مجزا به انجام مي‌رساند.

پيوندهاي مفيد

5.1.0.0
V5.1.0.0