there is no image , please add image to slider


انجمن‌هاي علمي

انجمن علمی دانشجویی، تشكلي مستقل، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با مشارکت داوطلبانه نخبگان جوان، اهداف علمی را دنبال می‌کند. انجمن‌های علمی مراکزی جهت پرورش استعدادهای علمی، مدیریتی، تقویت نشاط علمی و اجرای برنامه‌های تکمیلی همسو با آموزش‌های دانشگاهی می‌باشند. از جمله مزایای فعالیت در انجمن های علمی: ایجاد اعتماد به نفس، حمایت از حداقل توانمندی‌ها، زمینه‌سازی برای انجام کارهای علمی هر چند کوچک، فرهنگ‌سازی و بویژه ایجاد فرهنگ علمی، کشف استعدادهای دانشجویی، ایجاد فضای نشاط، قراردادن دانشجو در سیر هدف اصلی آموزش عالی و ایجاد روحیه کار گروهی و جمعی می‌باشد.


انجمن های علمی دانشگاه

انجمن‌هاي علمي دانشكده نفت آبادان:

1- انجمن علمي ايمني، بازرسي و حفاظت فني

2- انجمن علمي شيمي

3- انجمن علمي اكتشاف

انجمن‌هاي علمي دانشكده نفت اهواز:

1- انجمن علمي مكانيك

2- انجمن علمي برق

3- انجمن علمي نفت

4- انجمن علمي شيمي


5.1.0.0
V5.1.0.0