معاونت پشتیبانی و عمرانی

اين معاونت مسئوليت سامان دهي و انجام امور مالي، اداري، پشتيباني، عمراني، حقوقي، قردادها، ايمني و بازرسي فني دانشگاه را در قالب شش واحد سازماني مجزا به انجام مي رساند.

پيوندهاي مفيد

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0